Όροι Χρήσης
 

Kαλωσορίσατε στο FoodBing!

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.foodbing.com (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου» ή «Εταιρεία» ή «FoodBing») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο χρήστης/συνδρομητής έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: info@foodbing.com


1. Υποχρεώσεις χρήστη/συνδρομητή
Ο χρήστης/συνδρομητής του δικτυακού μας τόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου και εν γένει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια της επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην Netiquette (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών internet). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/συνδρομητή ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο διαχειριστής του ιστότοπου αυτού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε χρήστη δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς, έπειτα από πρότερη γραπτή ειδοποίηση.


2. Προσωπική Χρήση
Το FoodBing διατίθεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση μόνο. Όλοι οι χρήστες, μετά την εγγραφή τους, έχουν το προσωπικό τους «Κωδικό πρόσβασης». Αυτός παραμένει αυστηρά προσωπικός και απαγορεύεται η μεταβίβαση του σε άλλο πρόσωπο. Ο ιστοχώρος μας διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσει με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως π.χ. καταγραφές διευθύνσεων IP, ότι κάποιος χρήστης/συνδρομητής έδωσε τον κωδικό πρόσβασης σε άλλον, αφού τον προειδοποιήσει μια φορά, να τον αποβάλλει από τον χώρο, διαγράφοντας τον από τα αρχεία του, χωρίς καμία δεύτερη προειδοποίηση.


3. Περιορισμός Ευθύνης - Δήλωση Αποποίησης
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και το FoodBing δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο χρήστης/συνδρομητής της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι το FoodBing ουδεμία ευθύνη φέρει για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας αυτού και ότι το FoodBing δεν εγγυάται και δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη για το υλικό και τους ιστότοπους τρίτων ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/συνδρομητές μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε ενέργειας, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/μελών να αξιολογήσουν το παρεχόμενο υλικό και να ενεργήσουν αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του FoodBing.

Ο χρήστης/συνδρομητής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι το FoodBing δεν ευθύνεται για κάθε ενδεχόμενη ζημία ήθελε αυτός υποστεί εκ της χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας που επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, το FoodBing ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Προς τούτο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.


4. Δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Copyright)
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, αρχείων και μηνυμάτων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (βλέπε νόμο 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα).

Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Ειδικότερα, το λογότυπο «FoodBing.com» και τυχόν άλλα γραφικά και λογότυπα, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή από την εταιρεία ή/και τους λοιπούς κατόχους αυτών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών.

Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/συνδρομητής ήθελε διαπιστώσει ενδεχόμενη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία στο support@foodbing.com


5. Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, κατασκευή διαφημιστικού υλικού, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία σύνδεσης ή ειδώλου (mirror) για οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου.


6. Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες
Το FoodBing δίνει στους χρήστες/συνδρομητές του την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

 1. Το FoodBing δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες.
 2. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.
 3. Οι χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για το δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, καθώς και περιεχόμενο που προωθεί οποιοδήποτε υπηρεσία εκτός των υπηρεσιών της Εταιρείας.
 5. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως:
  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στο site.
  • Έχει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα, πιστότητα και αυθεντικότητα των δεδομένων που δημοσιοποιεί, όπως η ποιότητα και η ποσότητα ενός εμπορεύματος, κλπ.
  • Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
 6. Οι χρήστες/συνδρομητές και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών/συνδρομητών του δικτυακού τόπου.
 7. Το FoodBing δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες/συνδρομητές του να επεξεργάζονται ή/και να διαγράφουν το περιεχόμενο που έχουν τυχόν υποβάλει στο FoodBing. Αν αυτό για οποιαδήποτε λόγο καθίσταται αδύνατο, οι χρήστες/συνδρομητές οφείλουν να ενημερώσουν την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.


7. Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες/συνδρομητές παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση , αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.


8. "Δεσμοί" (links) προς άλλες ιστοσελίδες
Ο δικτυακός μας τόπος δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Οι αντίστοιχοι ιστότοποι φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη.


9. Συνομιλίες – Μηνύματα (Chat – Messages)
Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες διενέργειας συνομιλιών, διατύπωσης απόψεων μέσω γραπτών μηνυμάτων καθώς και αποστολή αυτών. Οι απόψεις και αντιλήψεις που μπορούν να εκφράσουν οι χρήστες / συνδρομητές μέσω αυτών των τρόπων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο, την δε αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.


10. Μη αντιπροσώπευση
Το παρόν Συμφωνητικό δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί καμία αντιπροσώπευση, συνεργασία, κοινοπραξία, σχέση εργαζομένου-εργοδότη ή παροχέα-αγοραστή.


11. Οικονομικά Ζητήματα
Η εγγραφή στον ιστοχώρο μας είναι δωρεάν, ενώ η χρήση του από τους χρήστες/συνδρομητές είναι και αυτή προς το παρόν δωρεάν. Η εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, με έγγραφη προεγενέστερη ειδοποίηση.


12. Ισχύουσα Νομοθεσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πληροφορίες για τον Δικτυακό τόπο:
FoodBing.com
Λ. Κηφισίας 204,
Κηφισιά 14562,
Ελλάδα
Τηλ: +30 6934551811
Skype: foodbing
email: foodbing@gmail.com

 
Μεγάλη ποικιλία από ορειβατικα, πυτζαμεσ, ανδρικά καλλυντικά για τα μαλλιά.
 
menu
Προσθήκη Προσφοράς
Προσθήκη Ζήτησης
Κατάλογος Μελών
Ομάδες Επαφών
Οι καταχωρήσεις μου
Ο Λογαριασμός μου
γενικά
Μάθε για Mας
Πως Λειτουργεί
Σε Ποιον Απευθύνεται?
Συχνές Ερωτήσεις
Συνδρομές
επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας
T.  +30 210 9642956
E.  info@foodbing.com
Connect with us: FaceBook Linkedin Twitter
Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα
Copyright © 2013-14 All rights Reserved.
Foodbing Business Team
eShopKey and adpark project